องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายชลชาติ พรหมมา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวชรพล มณีนิล
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายฉลาด คำนึง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายเลิศชาย สงวนล้ำ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสาววิมลศิริ ป้องแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ