องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปของตำบลค้อวัง
 
1.      ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล
 
      องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 195
หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2351 ถนนพลไว-ยางชุมน้อย อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอค้อวัง ประมาณ 5 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดยโสธร ประมาณ 76 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,375 ไร่
                   องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกากระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
          ที่ตั้งของอาณาเขต
                   ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
                   ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
                   ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
                   ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลไฝ่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
               1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
                     สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 15 ตารางกิโลเมตร
หรือ 9,375 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง น้ำท่วมไม่ถึง
               1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
                      1. ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม - เดือน พฤษภาคม
                      2. ฤดูฝน      เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – เดือนตุลาคม
                      3. ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - เดือน กุมภาพันธ์
               1.4 ลักษณะของดิน
                     ลักษณะดินทั่วไป เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร
  1. ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
      มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง 
ได้แก่
                     หมู่ที่ 1 บ้านค้อวัง                  หมู่ที่ 2 บ้านดงมะหรี่
                     หมู่ที่ 3 บ้านหมากมาย             หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าน้อย 
                     หมู่ที่ 5 บ้านผิผ่วน                  หมู่ที่ 6 บ้านเปาะ
                     หมู่ที่ 7 บ้านสันติสุข                หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าน้อย
                     หมู่ที่ 9 บ้านเปาะ                   หมู่ที่ 10 บ้านดงมะหรี่
                     หมู่ที่ 11 บ้านลำดวน
 
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 2267