องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางวีระภรณ์ คำนึง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 087-4542978


นายน้อย บุญธง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 086-1000196


นางสาวเพชรรัตน์ โพธิ์คำ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081-0727640


นายประสิทธิ์ ธนะสินธราทิพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-6279370


นางศิรยา เพชรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 098-0960495


นางสาวมาลินี เกลียวทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 093-3576723


นายอ่อนสา ลีลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 087-4431316


นายณัฐฏพร ป้องแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 084-9601059


นายมงคล ผลไม้
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 098-7232932