องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสุจิตรา สุนทร
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมจิตร ต้นคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสุนันทา คำนึง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


นางสาวพิมพ์พิมล รสชา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสาวจีระนันท์ ป้องแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเงินและบัญชี


นางสาวเพิ่มพูล เสาหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวคันธรัตน์ แก้วคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจุฑารัตน์ ลุผล
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวดารุณี วรรณศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายนัตถพร สีเสมอ
พนักงานจ้างเหมาบริการ