องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง


วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ


 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 832