องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวิสัน บุญแซม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสุทธิตา แสงกล้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวสุพรม ลุนผง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวชัญญานุชา เวชกามา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางโยษิตา น้อยใส
ครูชำนาญการ


นางใหม่ ป้องแก้ว
ครูชำนาญการ


นางสาวดวงฤทัย โศรกศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววาสนา สีเสมอ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางจันทร์เพ็ญ เพชรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกนิษฐา ดาวสี
ผู้ดูแลเด็ก


นายไพรวัลย์ ป้องแก้ว
พนักงานขับรถยนต์


นายอำนาจ น้อยใส
พนักงานประจำรถขยะ


นายสมชัย ลุผล
นักการภารโรง


นายบุญยฤทธิ์ ลีลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสายันต์ น้อยใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพนาไพร รัตนวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายไชยวัฒน์ ไชยคุณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมชัย เสียงอ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวนิ่มนวล เสียงอ่อน
พนักงานจ้างเหมาบริการ