องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 4

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง   11 ม.ค. 2567 91
คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   1 เม.ย. 2566 73
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2   31 มี.ค. 2566 72
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.สาธารณสุข   30 มี.ค. 2566 65
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา   6 เม.ย. 2565 122
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   1 เม.ย. 2565 112
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   7 มี.ค. 2565 137
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี   1 มี.ค. 2565 113
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมฯพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   17 ก.พ. 2565 103
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.   16 ก.พ. 2565 107
แนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ   15 ก.พ. 2565 125
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   25 ม.ค. 2565 118
คู่มือเบี้ยผู้สูงอายุ   28 เม.ย. 2564 299
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   28 เม.ย. 2564 722