องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   1 เม.ย. 2566 45
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2   31 มี.ค. 2566 47
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.สาธารณสุข   30 มี.ค. 2566 39
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา   6 เม.ย. 2565 94
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   1 เม.ย. 2565 90
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   7 มี.ค. 2565 97
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี   1 มี.ค. 2565 90
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมฯพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ   17 ก.พ. 2565 80
คู่มือปฏิบัติงานของ อปท.   16 ก.พ. 2565 84
แนวทางการจ่ายเบี้ยยังชีพ   15 ก.พ. 2565 91
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   25 ม.ค. 2565 92
คู่มือเบี้ยผู้สูงอายุ   28 เม.ย. 2564 243
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   28 เม.ย. 2564 680