องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 6

Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในพื้นที่ตำบลค้อวัง

13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ Re-X-Ray โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในเขตพื้นที่ตำบลค้อวัง ประชาชนในพื้นที่ยังดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกอย่างต่อเนื่อง... วันที่ 13 ก.พ. 2567 (ดูู 78)

ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี 2566 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน รพสต. อสม. และประชาชน จำนวน 100 คน โดยมีกิจกรรมอบรมสร้างจิตสำนึกในการอน..... วันที่ 9 ส.ค. 2566 (ดูู 208)

ักิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาเด็กและเยาวชนตำบลค้อวัง ได้กำหนดจัดกิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะระดับครัวเร..... วันที่ 5 ก.ค. 2566 (ดูู 160)

เจ้าหน้าที่ อบต.ค้อวังร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง นำโดย นายสุนทร  ป้องแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่อบต.ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 84)

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร นำโดยนายอดุลย์ วันดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 169)

กิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้กำหนดจัดกิจกรรมคัด แยก (ขยะ) แลกบุญ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลมอบให้องค์กรการกุศลในการช่วยเหลือสังคม ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยต่างๆ โดยมีน..... วันที่ 3 พ.ค. 2566 (ดูู 67)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นำโดยท่านนายกสุนทร ป้องแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯสมาชิก อบต.ค้อวัง พนักงาส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกท่าน... วันที่ 25 เม.ย. 2566 (ดูู 133)

โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานใยรักผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566

ในวันที่ 20 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้จัดทำโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานใยรักผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณลานวัดบ้านเหล่าน้อย เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและส่งเสริมสถาบันครอบครัว นำโดยท่านนายกสุนทร ป้องแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน อบต.ค้อวัง ทุกท่าน... วันที่ 20 เม.ย. 2566 (ดูู 102)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 4-5 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ นำโดยท่านนายกสุนทร ป้องแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน อบต.ค้อวัง ทุกท่าน โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอค้อวัง... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 84)

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์บริหารส่วนตำบลค้อวัง จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง โดยมีนายสราวุธ นามสีลี นายอำเภอค้อวัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน... วันที่ 8 มี.ค. 2566 (ดูู 43)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

“รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวังจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง โดยมีนางสาวเกสรา วิเศษรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอค้อวัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรม และการเล่มเกมส์ต่างๆ... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 44)

พิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง เป็นหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 47)

สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)เข้าตรวจติดตามและลงพื้นที่จริง ในการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ค้อวัง

สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท. ) นำโดยนายพุฒิพงษ์ เลิศสถิตย์ รองเลขานุธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. และคณะ เข้าตรวจติดตามและลงพื้นที่จริง ในการดำเนินงานโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.ค้อวัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ... วันที่ 9 พ.ย. 2565 (ดูู 87)

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕... วันที่ 23 ต.ค. 2565 (ดูู 125)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA) ประจำปี 2565 การเตรียมตัว ป้องกัน รู้ทัน ก่อนถูกชี้มูลและถูกกล่าวหา ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมาย ป.ป.ช.

มื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง นายสุนทร ป้องแก้ว นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลค้อวัง นายรุ่ง ลุผล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง นางนภัสสร ทุมผารักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ได้..... วันที่ 10 ก.พ. 2565 (ดูู 70)