องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 15

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางบ้านดงมะหรี่-บ้านติ้ว ไปถึงโรงน้ำดื่มบ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2, 10 ตำบลค้อวัง 10 เม.ย. 2567 8
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายเลียบห้วยพระบางตอนกลาง จากที่นา นางสมสะอาด ลีลา ถึงสะพานโยธาธิการ ไปห้วยพระบาง บ้านเปาะ หมู่ที่ 9 ตำบลค้อวัง 5 มี.ค. 2567 38
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงสีข้าวชุมชน (ตอนที่ 2) บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง 23 ก.พ. 2567 58
โครงการขยายท่อส่งน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลค้อวัง 12 ก.พ. 2567 136
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบห้วยพระบางตอนกลางจากสะพานหนองขาม-สะพานโยธาธิการ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง 16 ม.ค. 2567 204
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหน้าบ้าน นายคำมูล ใยเมือง ไปทางทุ่งนา ต่อจากเดิมบ้านลำดวน หมู่ที่ 11 ตำบลค้อวัง 21 ธ.ค. 2566 190
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเส้นบ้านเหล่าน้อย-คำปู่ตาไปถึงถนนบ้านเหล่าน้อย-น้ำอ้อม บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง 30 พ.ย. 2566 189
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบสนามกีฬา - สายบ้านนางผ่องศรี บุญธง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลค้อวัง 15 พ.ย. 2566 207
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมถนนลาดยางพลไว-ค้อวัง สายข้างสำนักงานไฟฟ้าค้อวัง ถึงโนนไผ่ (ตอนที่2) บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5 ตำบลค้อวัง 15 พ.ย. 2566 182
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวอรสุรีย์ พรมลี ไปหน้าวัดบ้านหมากมาย บ้านหมากมาย หมู่ที่ 3 ตำบลค้อวัง 20 ต.ค. 2566 178
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายดอนพระธาตุไปโนนสว่าง (ตอนที่ 2) เชื่อมถนนลาดยางพลไว - ยางชุมน้อย บ้านเปาะ หมู่ที่ 6 ตำบลค้อวัง 19 ต.ค. 2566 108
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางดงมะหรี่-บ้านติ้ว ไปบ้านฟ้าห่วน ถึงโรงน้ำดื่มบ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2 28 ส.ค. 2566 94
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายจากถนนเหล่าน้อยหนองสรวง-เหล่าน้อยหนองขามเลียบห้วยพระบางบ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง 24 ส.ค. 2566 95
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายบ้านค้อวัง – บ้านจานน้อย บ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 ตำบลค้อวัง 26 ก.ค. 2566 101
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายรอบหนองเดื่อ บ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 ตำบลค้อวัง 7 ก.ค. 2566 177
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายหนองนาม่อง บ้านเปาะหมู่ที่ 6 ตำบลค้อวัง 6 ก.ค. 2566 101
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกสำนักสงฆ์สวนป่าถึงห้วยพระบาง บ้านเหล่าน้อยหมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง 28 มิ.ย. 2566 108
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเลียบคลองบ่น้อยฝั่งตะวันตก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลค้อวัง 18 พ.ค. 2566 114
โครงการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วตำบลค้อวัง 2 มี.ค. 2566 152
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าน้อยไปคูสระ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 20 ก.พ. 2566 125
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตาบ้านค้อวังไปบ้านหมากมาย บ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 10 ก.พ. 2566 84
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2,10 สายจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลค้อวังไปโนนทราย 3 ก.พ. 2566 96
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผิผ่วน หมู่ที่ 5 สายเชื่อมต่อถนนลาดยางพลไว-ค้อวัง สายข้างสำนักงานไฟฟ้าค้อวังถึงโนนไผ่ 2 ก.พ. 2566 111
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนปู่ตาบ้านค้อวังไปบ้านหมากมาย บ้านค้อวัง หมู่ที่ 1 23 ม.ค. 2566 98
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าน้อยไปคูสระ บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 23 ม.ค. 2566 86
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 สายประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 8 9 ม.ค. 2566 104
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปาะ หมู่ที่ 9 สายทิศใต้วัดบ้านเปาะ จากที่นานายบุญเรือง แสงกล้า ถึงที่นา นางสาวโดม แสงกล้า 26 ธ.ค. 2565 105
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ 4 สายจากถนนลาดยาง บ้านคูสระ ถึงสวนนายทองสุข ป้องแก้ว 22 ธ.ค. 2565 100
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเปาะ หมู่ที่ 6 สายจากถนนลาดยางดอน พระธาตุ – โนนสว่างเชื่อมถนนลาดยางพลไว - ยางชุมน้อย ช่วงที่ 1 15 ธ.ค. 2565 112
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 สายข้างคะนึงนิจ รีสอร์ท ไปดอนก่อ 14 ธ.ค. 2565 131