องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
การตรวตสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง 24 มี.ค. 2567 76
โรคไข้หูดับ 7 มี.ค. 2567 132
โรคอุจจาระร่วง 6 มี.ค. 2567 141
โรคลมร้อนหรือHeat Stroke 4 มี.ค. 2567 140
รับสมักเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีการศึกษา 2567 1 มี.ค. 2567 246
โรคพิษสุนัขบ้า 28 ก.พ. 2567 140
หยุดเสี่ยงด้วยคาถา 5ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 28 ก.พ. 2567 169
รณรงค์งดการเผาตอซังข้าวและฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว 28 ก.พ. 2567 124
ภัยสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 28 ก.พ. 2567 98
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) 6 ก.พ. 2567 37
เผยเเพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 29 ม.ค. 2567 207
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ม.ค. 2567 190
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 10 ม.ค. 2567 307
หนังสือกรมส่งเสริมฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 3 ม.ค. 2567 148
มาตรการป้องกันการละเวันการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กกหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 3 ม.ค. 2567 20
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฏหมายการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ 3 ม.ค. 2567 13
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ค่าธรรมเนียม อื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2567 3 ม.ค. 2567 7
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2566 464
การรณรงค์มาตรการประหยังพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง 13 พ.ย. 2566 224
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ต.ค. 2566 213
"กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition 27 ก.ค. 2566 331
"กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition 27 ก.ค. 2566 199
"กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition 27 ก.ค. 2566 161
ประกาศการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 12 ก.ค. 2566 287
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ณ บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4,8 12 ก.ค. 2566 192
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง 7 ก.ค. 2566 186
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายการจัดตั้งป้ายโฆษณา 14 มิ.ย. 2566 143
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 14 มิ.ย. 2566 140
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 9 มิ.ย. 2566 166
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า 9 มิ.ย. 2566 167