องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เผยเเพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 29 ม.ค. 2567 76
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29 ม.ค. 2567 77
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 10 ม.ค. 2567 29
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 30 ธ.ค. 2566 54
การรณรงค์มาตรการประหยังพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง 13 พ.ย. 2566 108
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ต.ค. 2566 112
"กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition 27 ก.ค. 2566 218
"กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition 27 ก.ค. 2566 143
"กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมากมาย -สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilswherefoodbegins#soils4Nutrition 27 ก.ค. 2566 104
ประกาศการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 12 ก.ค. 2566 149
โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2566 ณ บ้านเหล่าน้อย หมู่ 4,8 12 ก.ค. 2566 104
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับนักท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง 7 ก.ค. 2566 111
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายการจัดตั้งป้ายโฆษณา 14 มิ.ย. 2566 89
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 14 มิ.ย. 2566 88
หนังสือกรมส่งเสริมฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าทีในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 14 มิ.ย. 2566 83
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการอันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด 9 มิ.ย. 2566 102
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการฝากครรภ์เร็วปลอดภัยกว่า 9 มิ.ย. 2566 80
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชีิวิตลูกอยู่ในมือแม่ 9 มิ.ย. 2566 70
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัณญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด 9 มิ.ย. 2566 69
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการร่วมมือป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 9 มิ.ย. 2566 61
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอเสื่อจาก กก ไหล 9 มิ.ย. 2566 119
ภูมิปัญญาชาวบ้านการทำน้ำส้มควันไม้ 9 มิ.ย. 2566 70
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 9 มิ.ย. 2566 77
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 19 พ.ค. 2566 78
โรคพิษสุนัขบ้า 28 เม.ย. 2566 75
โรคพิษสุนัขบ้า 28 เม.ย. 2566 101
ขออนุมัติประกาศประชาสัมพันธ์ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 มี.ค. 2566 108
ประกาศประชาสัมพันธ์ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลุกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 28 มี.ค. 2566 77
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ค้อวัง ประจำปีการศึกษา 2566 14 มี.ค. 2566 64
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถานดอนพระธาตุ 14 มี.ค. 2566 68