องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


ออนไลน์ : 4

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   14 ก.พ. 2566 31
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 ก.พ. 2566 49
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปร พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2565 33
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปร พ.ศ.2565   23 ส.ค. 2565 31
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปร พ.ศ.2565   11 ส.ค. 2565 46
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปร พ.ศ.2565   25 เม.ย. 2565 51
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปร พ.ศ.2565   12 เม.ย. 2565 43
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 มี.ค. 2565 35
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปร พ.ศ.2565   7 ม.ค. 2565 35
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2565 34
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542   16 ก.ย. 2564 43
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   1 ก.ค. 2563 35