องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)


ออนไลน์ : 7

ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) วันที่ โหลด
การแก้ไขเแลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567   12 มี.ค. 2567 26
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2   15 ก.พ. 2567 29
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   18 ธ.ค. 2566 19
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566   15 ธ.ค. 2566 15
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบ ผด.2)   10 ต.ค. 2566 8
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   4 ต.ค. 2566 24
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 -2569   2 ต.ค. 2566 11
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 11
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566   29 ก.ย. 2566 13
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   15 ส.ค. 2566 11
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566   4 ส.ค. 2566 9
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   15 พ.ค. 2566 6
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566   1 พ.ค. 2566 10
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566   27 ก.พ. 2566 12
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570   14 ก.พ. 2566 79
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   10 ก.พ. 2566 86
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปร พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2565 62
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2565 8
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปร พ.ศ.2565   23 ส.ค. 2565 64
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปร พ.ศ.2565   11 ส.ค. 2565 106
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปร พ.ศ.2565   25 เม.ย. 2565 75
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปร พ.ศ.2565   12 เม.ย. 2565 90
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   4 มี.ค. 2565 59
บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ค้อวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปร พ.ศ.2565   7 ม.ค. 2565 61
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   3 ม.ค. 2565 57
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542   16 ก.ย. 2564 74
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565   1 ก.ค. 2563 70