องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุนทร ป้องแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
เบอร์โทร : 084-6442401


นายยอด รัตนวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
เบอร์โทร : 094-2703604


นายรุ่ง ลุผล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
เบอร์โทร : 080-4789110


นางนภัสสร ทุมผารักษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 093-3536228