องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง


ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         1.1    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการคมนาคมและขนส่ง
         1.2    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
         2.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
         2.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา
         2.3 กลยุทธ์การพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
         2.4 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
         2.5 กลยุทธ์การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
         2.6 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
         2.7 กลยุทธ์การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         2.8 กลยุทธ์การพัฒนาการกีฬาและนัทนาการ
         2.9 กลยุทธ์การพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         1.1    กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น และอนุรักษ์บูรณะฟื้นฟูแหล่งโบราณสถาน
         1.2    กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         4.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
         4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ดินและน้ำและการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
         5.1 กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         5.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
         5.3 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562   View : 691