องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2,10 สายจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลค้อวังไปโนนทราย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงมะหรี่ หมู่ที่ 2,10 สายจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลค้อวังไปโนนทราย

ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศใช้ราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566   View : 128
ประกาศราคากลาง
ประกาศใช้ราคากลาง,ประกาศเปิดเผยราคากลาง,ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  (ดู 234)
ประกาศใช้ราคากลาง,ประกาศเปิดเผยราคากลาง,ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ  (ดู 244)
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกฝั่งคลองเหมืองใหญ่ด้านทิศเหนือจากบ้านนางจันดี ประจวบสุข ถึงห้วยพระบาง  (ดู 253)
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายบ้านเปาะ-โนนกลอย(ช่วงจากบ่อขยะ อบต.ค้อวัง-ไปโนนกลอย)  (ดู 210)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าน้อย  (ดู 283)
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายเหล่าน้อยไปคำปู่ตา  (ดู 246)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายจากลาดยางเหล่าน้อย-คูสระถึงที่นานางละออง ลีลา  (ดู 219)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :