องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง

Khowang Subdistrict Administrative Organization

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ออนไลน์ : 4

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ วันที่ โหลด
ประกาศ ก.อบต.จ.ยส. (ฉบับที่ 35) การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล   27 เม.ย. 2564 435
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่2)พ.ศ.2562   27 เม.ย. 2564 191
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558   27 เม.ย. 2564 169
มาตรฐานทั่วไปเกี่ียวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนขรก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561   27 เม.ย. 2564 143
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพ หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9)   27 เม.ย. 2564 144